• Ikona normyISO 9001
  • Ikona normyISO 27001

Technická podpora

Potřebujete s něčím poradit?
Zavolejte nám a naši technici zodpoví všechny vaše dotazy.

+420 212 244 188

Smluvní podmínky

Smluvní podmínky spolupráce - poskytování hostingu a souvisejících služeb.

Tyto všeobecné smluvní podmínky vznikly z důvodu poskytování služeb virtuálního hostingového serveru vydané v souladu §273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb, dále jen "Smluvní podmínky".

Smluvní podmínky se uzavírají mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, a to na dobu neurčitou.

Poskytovatelem se rozumí (dále jen poskytovatel):

Cloud Telecom a.s. se sídlem Skuteckého 1705/3a 163 00 Praha 6 Česká republika. Internetovými stránkami poskytovatele se rozumí www stránky xhosting.cz přístupné na internetové adrese www.xhosting.cz. E-mailovou adresou poskytovatele se rozumí adresy uvedené ve složce Kontakt na zmíněných internetových stránkách.

Zákazníkem se rozumí (dále jen zákazník):

Jakákoliv soukromá, fyzická nebo právnická osoba, která buď vyplní objednávku na internetových stránkách poskytovatele, v sekci "objednávka", a odešle ji prostřednictvím webových stránek poskytovatele ( souhlas s těmito pravidly je nutnou podmínkou pro možnost odeslání objednávky ) nebo si objedná službu prostřednictvím e-mailu ( souhlas s těmito pravidly bude zákazníkovi zaslán e-mailem ).

Odesláním objednávky nebo odsouhlasením těchto smluvních podmínek se osoba, která objednávku provádí stává zákazníkem společnosti Cloud Telecom a.s.. Tímto mezi zákazníkem a poskytovatelem vzniká platný právní vztah se všemi dopady, které jsou uvedeny v tomto smluvním ujednání a se všemi dopady, které k podobným případům nepsaných smluv předpokládá platný právní řád České republiky. E-mailovou adresou zákazníka se rozumí adresa, kterou uvedl v objednávkovém formuláři (není-li uvedeno po dohodě s poskytovatelem jinak ).

Využíváním služeb poskytovatele zákazník uděluje výslovný souhlas se zpracováním jeho osobních dat, které společnost Cloud Telecom a.s. získala či získá v souvislosti s objednávkou, za účelem využívání těchto osobních údajů v rámci předmětu podnikání společnosti Cloud Telecom a.s. (Plné znění Zákona č. 101/200 Sb.)

Práva a povinnosti smluvních stran

Zákazník je povinen udržovat kód umístěný na serverech poskytovatele v aktuální verzi. Problémy způsobené bezpečnostními chybami v aplikacích umístěných zákazníkem budou řešeny odpojením zákazníka, pakliže budou mít vliv na ostatní zákazníky – například nadměrné vytěžování – tím se rozumí využívání systémových prostředků na takové míře, kdy ovlivňuje další zákazníky.

Rozesílání spamu povede k okamžitému odpojení bez nároku na úhradu ušlého zisku. Poskytovatel je povinen reagovat na hlášení o virech a jiném nevhodném obsahu adekvátní formou. Nejprve upozorněním zákazníka a v případě neposkytnutí součinnosti jeho odpojením.

Nadměrným vytěžováním se rozumí obsazení více než 25% volných slotů webserveru Apache. V takovém případě má poskytovatel právo omezit poskytovanou službu.

Registrační údaje

Zákazník je povinen vyplnit v registračním formuláři správné a pravdivé údaje, v opačném případě není poskytovatel povinen hosting zřídit. V případě změny těchto údajů je zákazník povinen informovat poskytovatele e-mailem. Kontaktní e-mailová adresa je vždy uvedena v sekci Kontakt.

Zákazník nese plnou zodpovědnost za vše, k čemu na účtu dojde v případě zjištění zákazníkových přihlašovacích údajů (přihlašovací jméno a přihlašovací heslo) třetí osobou, nebude-li toto způsobeno poskytovatelem. Zákazník souhlasí s tím, že mu poskytovatel bude zasílat e-maily s informacemi o nové nabídce společnosti Cloud Telecom a.s. Zároveň zákazník souhlasí s tím, že informace, které poskytnul poskytovateli (s výjimkou osobních dat, na něž se vztahuje zvláštní zákon o ochraně osobních dat) budou využita pro marketingové účely poskytovatele (např. uvedení v referencích). Poskytovatel se zavazuje, že takto získané informace zachová v tajnosti a zabezpečí, aby se nedostali ke třetí osobě.

Provoz serveru a servisní údržba

Poskytovatel se zavazuje, že zajistí nepřetržitý provoz serveru, na kterém bude umístěna zákazníkem objednaná a řádně zaplacená služba, včetně připojení a přístupu ostatním uživatelům sítě internet. Dále zajistí nepřetržitý provoz mailboxů a aktualizaci webových stránek pomocí protokolu FTP. Službou pro zákazníka se rozumí provoz internetové prezentace, FTP serveru, provoz e-mailu prostřednictvím POP3/IMAP a SMTP protokolu a další služby dojednané mezi zákazníkem a poskytovatelem.

Poskytovatel má právo provést na každém ze strojů plánovanou odstávku, která slouží zejména pro servisní operace a bezpečnostní upgrade softwaru.

Podmínky hostingu

Poskytovatel Cloud Telecom a.s. neposkytuje hostování pro servery a domény:

  • jejichž obsah je v rozporu s právním řádem ČR a mezinárodními úmluvami, které jsouzávazné pro ČR
  • propagující hnutí pro potlačování základních lidských práv a svobod skupin nebojednotlivce
  • zaměřující se na rozesílání hromadné pošty (spamu)
  • warez servery
  • download servery

V případě, že zákazník bude bez vědomí poskytovatele hostovat na serveru poskytovatele stránky, které spadají do jakékoliv výše zmíněné oblasti, má poskytovatel právo na úhradu všech nákladů a škod s tím spojených. Při zjištění porušení nebo opakovaného porušování výše uvedených podmínek, má poskytovatel právo s okamžitou platností přerušit poskytování všech služeb.

Závady na serveru

Poskytovatel na svých stránkách www.xhosting.cz vždy uveřejní seznam závažných výpadků a poruch. Při plánovaných odstávkách provozu serveru, po dobu nezbytně nutnou, informuje své zákazníky včas před danou odstávkou. Poskytovatel neručí zákazníkům za žádné ztráty finančního, materiálního či jiného charakteru, způsobené nefunkčností serverů, jejich poškozením či ztrátou dat. V případě poruchy či nedostupnosti serveru se ručení poskytovatele omezuje pouze do výše ročního poplatku za hostingový program sjednaný se zákazníkem. Poskytovatel neručí za výpadky internetových uzlů, konektivity zákazníka do internetu a jakékoliv poruchy třetích stran.

Domény

Pokud zákazník má zřízené doménové jméno přes poskytovatele, tak se o veškerý fakturační a technický provoz doménového jména stará poskytovatel. Ostatní ujednání se řídí platnými právními předpisy uvedenými u správce doménových jmen v doméně .CZ. Informace a novinky jsou vždy k dostupnosti na internetové adrese www.nic.cz. Dle této formy pronájmu doménového jména je poskytovatel fakturačním a technickým kontaktem dané domény. Zákazník je administrativním kontaktem.

Pokud zákazník má zřízené doménové jméno mimo poskytovatele, tak se o veškerý technický provoz doménového jména stará poskytovatel. Ostatní ujednání se řídí platnými právními předpisy uvedenými u správce doménových jmen v doméně .CZ.Informace a novinky jsou vždy k dostupnosti na internetové adrese www.nic.cz. Dle této formy pronájmu doménového jména je poskytovatel pouze technickým kontaktem dané domény. Zákazník je fakturačním a administrativním kontaktem.

Platba

Zákazník se zavazuje, že bude dodržovat platební podmínky uvedené na faktuře, kterou obdrží do 48 hodin od zadání objednávky do systému. Není-li ujednáno jinak, fakturuje se zálohově dopředu, poskytovatel vystaví pro každou platbu zálohovou fakturu. Splatnost faktur bude uvedena na faktuře, maximální doba splatnosti faktur je 7 dnů.

V případě, že zákazník nezaplatí ani po zaslání emailové upomínky poskytovatelem , má poskytovatel právo službu odpojit a všechna zákazníkova data smazat ze serverů, včetně záloh předmětných dat. V případě, že se zákazník rozhodne vypovědět službu a má již předplacené další období, nemá nárok na vrácení žádné finanční částky, kterou již poskytovateli zaplatil za období, které nevyužil nebo nevyužije. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a začíná běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce.

Ukončení smluvního vztahu

Požadavek na ukončení hostování zasílá zákazník na e-mailovou adresu poskytovatele. Uvedenou ve složce " Kontakt " na poskytovatelovo internetových stránkách. Výpověď musí poskytovatel zákazníkovi potvrdit na jeho emailovou adresu. Výpověď se považuje za doručenou následující pracovní den po odeslání e-mailové zprávy. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a začíná běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce. Pokud zákazník neplní své platební závazky nebo porušuje podmínky hostingu uvedené výše v těchto pravidlech, má poskytovatel právo vypovědět uzavřenou smlouvu s okamžitou platností. V případě porušování smluvních podmínek poskytovatelem má zákazník právo vypovědět smlouvu s okamžitou platností.

Závěr

Veškerá ujednání mezi poskytovatelem a zákazníkem se řídí platným a účinným právním řádem ČR.

Cloud Telecom a.s. si vyhrazuje právo tyto podmínky měnit s okamžitou účinností od zveřejnění.